• Súčasnosť

   • Základná škola na Atómovej ulici v Trnave je štátna škola s právnou subjektivitou od roku 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov vo veku 6 – 15 rokov.

    V januári 2013 prišlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou na Okružnej ulici 19. Od tohto dátumu je názov školy Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava. Vo februári 2018 prišlo k zlúčeniu aj s materskou školou na Okružnej ulici 27.

    Školu v posledných rokoch navštevuje okolo 400 žiakov. Výchovu a vzdelanie im poskytujú kvalifikovaní pedagógovia. Obidve materské školy umožňujú predprimárne vzdelávanie deťom pod vedením kvalifikovaných učiteliek. V MŠ na Okružnej 19 máme okolo 100 detí v piatich triedach. V MŠ na Okružnej 27 ich je asi 85 v štyroch triedach.

    Cieľom našej školy je poskytovať pevné základné vzdelanie, umožniť orientovať sa v hodnotách, ponúkať voliteľné predmety a školské aktivity, rozvíjať komunikáciu v moderných technológiách, podporovať cudzie jazyky, kreativitu, osobnosť žiaka a jeho realizáciu.

   • Zameranie školy

   • Zameranie školy je predovšetkým na jazyky, šport a prírodovedné predmety. Podporujeme vyučovanie anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Pre šport má škola veľmi dobré podmienky. Žiaci využívajú veľkú telocvičňu, posilňovňu, školské ihrisko, bežeckú dráhu.