• Charakteristika a zameranie MŠ 27

   • Materská škola je štvortriedna a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje predprimárne  vzdelávanie deťom aj dopoludnia, po dohode so zákonným zástupcom. Personálne podmienky sú na kvalitnej úrovni, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100%.

    Materská škola  je umiestnená v prízemnej účelovej budove. Prízemie zariadenia tvorí vstupná hala, štyri triedy s príslušnými priestormi, okrem štvrtej triedy, ktorá nemá spálňu a deti z tejto triedy sa delia na spánok do ostávajúcich troch spální, kde má každé dieťa svoje ležadlo. Predškolské zariadenie ďalej tvorí riaditeľňa, miestnosť s príslušenstvom pre pedagogických zamestnancov a miestnosť s príslušenstvom pre nepedagogických zamestnancov, kuchyňa s príslušnými priestormi a kancelária vedúcej stravovne. V budove sú pri troch triedach kabinety a sklady. Súčasťou budovy je aj rozsiahly areál školskej záhrady s príslušenstvom.

    Materská škola podporuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti telesnej, intelektuálnej, sociálno-emocionálnej, estetickej estetickej ako i rozvoj kompetencií a zručností dieťaťa. Pripravuje dieťa na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti, pričom zohľadňuje individuálne a vekové osobitosti detí.

    Predprimárna výchova v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Štastné deti (ďalej len ŠkVP), ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
    V ŠkVP je rozpracovaný obsah výchovy a vzdelávania, ciele a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

    Predprimárna výchova a vzdelávanie v MŠ je doplnená o:
    - pohybovú výchovu (v Mestskej hale Družba),
    - predplaveckú prípravu.

    V MŠ je zabezpečená aj individuálna logopedická činnosť, ktorú vykonáva logopédka zo zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva.