• Rada rodičov

   • Rada rodičov je zložená zo zástupcov rodičov jednotlivých tried.

    Rodičovské združenie Atómová - RZA:

    Právna forma: Občianske združenie
    Dátum registrácie: 19. 10. 2018
    Sídlo: Atómová 1, 917 01 Trnava
    IČO: 51679981
    Bankové spojenie: Fio banka a.s.
    Číslo účtu v tvare IBAN: SK3383300000002801539822

    Pri akejkoľvek platbe nezabudnite, prosím, uviesť identifikačné údaje žiaka: meno, priezvisko, triedu.

    Informácie: Stanovy RZA.pdf

   • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

   • Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava

   • Ochrana osobných údajov