• Denný poriadok MŠ 27

   • Denný poriadok vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činností, zabezpečujúcich plynulý, globálny rozvoj dieťaťa.

    6:15
    - otvorenie MŠ, schádzanie detí,
    - hry a hrové činnosti podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, skupinové edukačné aktivity,
    - ranný kruh – rozhovory, diskusia, hra s prosociálnym zameraním,
    - hygiena,
    - pohybové a relaxačné cvičenia,
    - hygiena, desiata - stolovanie, hygiena,

    - edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry (ich edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP), centrá aktivít,

    10:00
    - pitný režim, príprava na pobyt vonku,
    - pobyt vonku realizovaný na školskom dvore (zmysluplné aktivity),

    - vychádzka s výchovno-vzdelávacím zameraním  (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

    11:30
    - hygiena, obed – stolovanie, hygiena,
    - odpočinok (min. 1/2 hod.),  literárne chvíľky, počúvanie relaxačnej hudby, (individuálny prístup k deťom nepociťujúcim potrebu spánku, plnohodnotná náhradná činnosť – tiché hry, kreslenie, pracovné listy),

    14:30
    - hygiena, olovrant – stolovanie, hygiena,
    - hry a hrové činnosti do odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí,  navodené,  priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky,  hodnotenie dňa,  opakovacie chvíľky.

    Pri striedaní denných činností rešpektujeme:
    pravidelnosť poskytnúť podmienky a priestor na spontánnu hru, edukačnú aktivitu, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie atď.), prirodzene, v súčasnej dobe je už prekonaný názor, že všetky organizačné formy budú v presne stanovenom čase ako aj s presným časovým vymedzením,
    dôslednosť umožniť dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením podmienok na neskorší čas, dokončiť výchovno-vzdelávaciu činnosť,  viesť deti dôsledne  avšak citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii,
    optimálny biorytmus umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu a odpočinku,

    bezstresové prostredie nenáhliť sa v realizácii hier a iných výchovno-vzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede – používať primeranú hlasovú intenzitu bez zvyšovania hlasu, s optimálnou hlasovou moduláciou, primeranými neverbálnymi prejavmi.